1

جزییات قرارداد های شرکت توزیع برق کردستان


 

ردیف عنوان دریافت فایل
1 جزییات قرارداد های سال 1399 دانلود فایل
2 جزییات قرارداد های سال 1400 دانلود فایل
3 جزییات قرارداد های سال 1401 —- در حال تکمیل دانلود فایل